O NAS...

 

Przedszkole Samorządowe nr 41 Integracyjne w Białymstoku mieści się przy ulicy Świętojańskiej 13/4b, na osiedla „Mickiewicza”. Posiada dobre warunki bazowe i dogodną lokalizację – leży pośród bloków, niemniej blisko głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Mickiewicza, Świętojańska, Branickiego). Okala je niewielki, nowocześnie zaprojektowany oraz dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo ogródek zabaw.

 

W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu naszym funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych. Przeciętnie każda grupa wiekowa liczy około 20 podopiecznych. Opiekę w każdym oddziale sprawuje 3 nauczycieli – wychowawców.

 

Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne, ma specyficzny, niepowtarzalny charakter. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie u naszych podopiecznych postaw i wartości ogólnoludzkich, stąd:

 • uczymy ich tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
 • rozwijamy postawy prozdrowotne, mobilizujemy do samodzielności i twórczej aktywności,

 

Oferujemy specjalistyczną, psychologiczno- pedagogiczną pomoc.

 • zatrudnieni w przedszkolu specjaliści tacy, jak: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta integracji sensorycznej i nauczyciel rytmiki wykorzystując różnorodne programy i metody prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka.


Zapewniamy dobrą opiekę, pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci

 • nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają wysokie kwalifikacje, systematycznie doskonalą swoje umiejętności w zakresie wychowania i nauczania integracyjnego oraz prowadzą różne formy współdziałania z rodziną.


Dysponujemy specjalistyczną opieką medyczną i dietetyczną.

 • w przedszkolu opiekę znajdują dzieci chore na cukrzycę oraz pozostające na specjalnych dietach (dieta dla dzieci z autyzmem, dieta bezmleczna, cukrzycowa),
 • przedszkole zatrudnia dwie wykwalifikowane pielęgniarki w zakresie endokrynologii oraz dietetyka.

 

Na życzenie rodziców organizujemy także różnorodne formy aktywności oraz zajęć:

 • dzieci biorą udział w realizacji różnorodnych programów profilaktycznych i prozdrowotnych („Akademia Aquafresh”, „Zbiórka makulatury", "Bezpieczny Przedszkolak”, "Mamo, tato wolę wodę", "Czyste powietrze wokół nas"),
 • cykliczne uczestniczą w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych,
 • dwa razy w tygodniu nieodpłatnie korzystają z zajęć rytmiczno-umuzykalniających,
 • uczęszczają na lekcje religii (prawosławnej i katolickiej),
 • wszyscy wychowankowie poznają język angielski,
 • popołudniami dzieci mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania: szachy, zajęcia sportowe, robotyka, taniec oraz zajęcia wspomagające koncentrację i uwagę;