Historia

 

Państwowe Przedszkole nr 41 w Białymstoku, z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 13/4b, zostało powołane decyzją Zarządu Miasta na mocy aktu erekcyjnego w dniu 30.09.1973 r.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową placówkę uczestniczyli dostojnicy i włodarza miasta, kierownictwo spółdzielni mieszkaniowej „Zachęta”, która objęła honorowym patronatem nowopowstającą placówkę, dyrektor przedszkola - p. Halina Kurcwald oraz zainteresowani rodzice.

Budowa przedszkola przebiegała w ekspresowym tempie. O jego wcześniejszym oddaniu do użytkowania pisały nawet lokalne gazety:

„Dziś informujemy o kolejnym obiekcie przedszkolnym, tym razem na Osiedlu Mickiewicza SM „Zachęta”. Również i to przedszkole, obliczone na 120 dzieci, budowane było w systemie gospodarczym (...), a cykl budowy skrócony został – dzięki zobowiązaniu pracowników - o dwa tygodnie. Pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie obiektu i wyposażenie przedszkola na przyjęcie dzieci w dniu 1 września br.”

("Gazeta Współczesna", 1975 r.)

 

 

ostatnie prace remontowe wokół budynku nowego przedszkola

Na zdjęciu: ostatnie prace remontowe wokół budynku nowego przedszkola.

 

Uroczyste otwarcie podwoi naszej placówki odbyło się dnia 29.10.1975 r. W nowym obiekcie opiekę znalazło w 7 oddziałach 175 dzieci, w tym – w 3 oddziałach w placówce filialnej przy ul. Mickiewicza. Obok grup przedszkolnych w przedszkolu działają 2 tzw. ogniska przedszkolne - „zerówka” przygotowująca dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dwa lata później przedszkole wzbogaca się o pięknie zagospodarowany plac. „Osada słowiańska” to bardzo, jak na owe lata, nowatorskie i oryginalne przedsięwzięcie. Niemałą rolę w jej powstawaniu odegrali rodzice wychowanków przedszkola– to oni przygotowali projekt zabudowy, w czynie społecznym wykonali większość prac budowlanych.

We wczesnych latach swojej działalności przedszkole nasze prowadzi ożywioną współpracę z zaprzyjaźnionymi palcówkami oświatowymi z zagranicy. Dwukrotnie odwiedzają nas litewscy działacze i pedagodzy z Kowna (1975r, 1989 r.), by wymienić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wiosną 1978r. na zaproszenie litewskich władz do Kowna wyjeżdżą nasza delegacja.

 

Osada Słowiańska przy PP nr 41, 1977r.

Na zdjęciu: Osada Słowiańska przy PP nr 41, 1977r.

 

Tego samego roku przy przedszkolu zostaje otwarty specjalistyczny gabinet korekty wad wzroku podlegający Miejskiej Poradni Przeciwzezowej. Nasi wychowankowie od tej pory mogą na miejscu otrzymać fachową pomoc oraz być objęci pełną, okulistyczną opieką.

Przedszkole czynnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta i regionu. Kilkakrotnie i z wymiernym skutkiem bierze udział w realizacji zadań ogólnomiejskiego zawodnictwa placówek oświatowych pod hasłem: „Młodzież swojej szkole, miastu”, a także w różnorodnych w konkursach i przeglądach twórczości najmłodszych.

Do priorytetowych zadań nasze przedszkola w owym okresie należało wychowanie nowego pokolenia w duchu koleżeństwa, poszanowaniu tradycji, a także kształtowanie nowych, przydatnych umiejętności i przekazywanie wiedzy. W myśl tych założeń przedszkolaki mogły poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania i odkrywać talenty.

 

Mali artyści na balu karnawałowym

Mali artyści na balu karnawałowym

 

Szczególny nacisk był także kładziony na rozwój sprawności fizycznej i zdrowia wychowanków – dzieci uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-gimnastycznych, często przebywały na świeżym powietrzu.

 

W sprawnym ciele sprawny duch

W sprawnym ciele sprawny duch
 

 

Z wielką gościnnością podejmowani byli u nas wszelcy goście. Dzieci radośnie witały zawsze św. Mikołaja, czy swoich najbliższych z okazji okolicznych, przedszkolnych świąt.

Tradycją naszego przedszkola były też ciekawe wycieczki, wyjazdy plenerowe, wyjścia na spektakle teatralne i muzyczne.

 

Mikołaj w przedszkolu

Długo oczekiwany gość...

Na słuchowisku muzycznym w filharmonii

Na słuchowisku muzycznym w filharmonii...

 

W roku 1992, wraz z odejściem pani H. Kurcwald na emeryturę, nowym dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 41 zostaje mgr Barbara Jaworowska. Z jej inicjatywy, w krótkim czasie zmienia się oblicze naszej placówki.

Swój jubileusz 20 -lecia istnienia, przedszkole świętuje już jako placówka specjalistyczna. We wrześniu 1995 r. otwarty zostaje eksperymentalny oddział integracyjny dla dzieci z wadami wzroku. Zatrudnienie znajduje tu specjalista do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z wadami wzroku i niedowidzącymi -tyflopedagog. Do priorytetowych zadań przedszkola w tym okresie należało: doskonalenie pracowników w zakresie wychowania integracyjnego, zaplanowanie zmiany z uwzględnieniem strategii jej wdrażania, opracowanie programu autorskiego.

Od 1 września 1996r. w związku z uzyskaniem akceptacji Kuratora Oświaty i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej MEN w Warszawie rozpoczął się kolejny etap przekształcania oblicza przedszkola masowego w placówkę w pełni integracyjną.

We wrześniu 1999r. nasze przedszkole nabywa status takiej placówki i otrzymuje nową nazwę – Przedszkole Samorządowe nr 41 – Integracyjne w Białymstoku.

Wraz z modyfikacją struktury oddziałów (funkcjonuje 5 grup integracyjnych), w latach 1992 - 1998 wzrasta liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym (20).

Zmianą ta powoduje w roku 1994r. wzrost z 7 do 16 liczby nauczycieli wychowania przedszkolnego i pojawienie się nowej kategorii nauczycieli – specjalistów. W tym samym czasie oferta naszego przedszkola zostaje poszerzona o nowe możliwości dzięki zatrudnieniu lekarza endokrynologa, pielęgniarki oraz dietetyka. Nasze przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom pozostającym na specjalnych dietach, w tym szczególnie chorym na cukrzycę.

W październiku 2005 r. radośnie i uroczyście świętujemy jubileusz 30-lecia naszego istnienia. Odwiedzają nas dostojni goście jak i byli wychowankowie, których witamy ze szczególnym sentymentem. Niektórzy z nich pamiętają początki funkcjonowania naszej placówki, a dziś sami są rodzicami i przyprowadzają swoje pociechy do tego samego przedszkola

W momencie odejścia na emeryturę pani Barbary Jaworowskiej (2006 r.), nowym dyrektorem naszego przedszkola zostaje pani Bożena Szczepanowska. W tym samym roku w placówce utworzony zostaje dodatkowy oddział integracyjny dla dzieci 3-4 letnich.

Dodatkowo opieką możemy objąć dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z uwagi na funkcjonujące w naszej placówce zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczynają się działania, które mają na celu poprawę warunków bazowych naszej placówki. Dzięki pozyskanym środkom możemy planować rozbudowę naszego przedszkola, renowację dotąd nie remontowanych pomieszczeń - kuchni, zaplecza gospodarczego, zmywali, termomodernizację oraz wymianę okien w całej placówce.

 

 

PODROŻ SENTYMENTALNA - NASZE PRZEDSZKOLE WCZORAJ I DZIŚ...

Tak było przez szereg lat...

plac zabaw podjazd do przedszkola
drewniana zabawka na placu zabaw sala w środku

Prace ruszają pełną parą...

rusztowanie w czasie remonu budowa
prace budowlane w środku prace budowlane w środku

Nasze bajkowe oblicze...


sala po remoncie hol wejściowy po remoncie
kolejna sala po remoncie mural na przedszkolu